STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/04/2023 PVS VN000000PVS0 PVS: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 24/04/2023 HEM VN000000HEM6 HEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 24/04/2023 CLL VN000000CLL4 CLL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 24/04/2023 VGP VN000000VGP5 VGP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 24/04/2023 CT3 VN000000CT33 CT3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 24/04/2023 VW3 VN000000VW35 VW3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 24/04/2023 VNB VN000000VNB1 VNB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 24/04/2023 AMS VN000000AMS1 AMS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 24/04/2023 SAF VN000000SAF5 SAF: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 24/04/2023 SVC VN000000SVC8 SVC: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề