STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/05/2021 TDH VN000000TDH3 TDH: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 24/05/2021 DNB VN000000DNB9 DNB: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 24/05/2021 KHA VN000000KHA8 KHA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 24/05/2021 DUS VN000000DUS8 DUS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 24/05/2021 TNS VN000000TNS9 TNS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 24/05/2021 NSH VN000000NSH4 NSH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 24/05/2021 TTS VN000000TTS6 TTS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 24/05/2021 LCS VN000000LCS9 LCS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 24/05/2021 CVN VN000000CVN9 CVN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 24/05/2021 TRS VN000000TRS0 TRS: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 29 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề