STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/06/2022 TD1530290 VNTD15302902 TD1530290: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 24/06/2022 TB1328154 VNTB13281548 TB1328154: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 24/06/2022 PNJ VN000000PNJ6 PNJ: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 24/06/2022 ICN VN000000ICN6 ICN: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 24/06/2022 SEP VN000000SEP6 SEP: Trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 24/06/2022 LIX VN000000LIX6 LIX: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 24/06/2022 CDR VN000000CDR8 CDR: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 24/06/2022 ONW VN000000ONW2 ONW: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 24/06/2022 CKDH2202 VN0CKDH22026 CKDH2202: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 24/06/2022 CHPG2204 VN0CHPG22044 CHPG2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề