STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/07/2024 BPB12101 VN0BPB121014 BPB12101: Thanh toán lãi trái phiếu Doanh nghiệp Kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 24/05/2024 đến và không bao gồm ngày 24/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 24/07/2024 TMS VN000000TMS1 TMS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 24/07/2024 CTG12220 VN0CTG122202 CTG12220: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 2 (từ ngày 02/08/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 02/08/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 24/07/2024 HPD VN000000HPD1 HPD: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền mặt; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 24/07/2024 XTC12101 VN0XTC121013 XTC12101: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành; Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi từ và bao gồm ngày 06/05/2024 đến và không bao gồm ngày 06/08/2024 (kỳ tính lãi 14) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 24/07/2024 VGS VN000000VGS9 VGS: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 24/07/2024 CCR VN000000CCR0 CCR: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 24/07/2024 NSB12101 VN0NSB121017 NSB12101: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
9 24/07/2024 BID12234 VN0BID122340 BID12234: Mua lại toàn bộ trái phiếu trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 24/07/2024 ABI VN000000ABI5 ABI: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề