STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/08/2021 QHB0823036 VNBB08230369 QHB0823036: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 24/08/2021 BVBS16328 VNBVBS163288 BVBS16328: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 24/08/2021 BVBS18166 VNBVBS181660 BVBS18166: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 24/08/2021 BVBS16365 VNBVBS163650 BVBS16365: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 24/08/2021 BVBS16403 VNBVBS164039 BVBS16403: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 24/08/2021 BVBS18223 VNBVBS182239 BVBS18223: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 24/08/2021 BVBS18146 VNBVBS181462 BVBS18146: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 24/08/2021 KDC VN000000KDC3 KDC: Chi trả đợt 2 cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt và tổ chức Đại hội cổ đông bất thường 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 24/08/2021 DFC VN000000DFC3 DFC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 24/08/2021 MSN12002 VN0MSN120024 MSN12002: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 09/03/2021 đến và không bao gồm ngày 09/09/2021) của trái phiếu MSN12002 Trái phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 19 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề