STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/10/2023 RTB VN000000RTB6 RTB: Nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 24/10/2023 TD2027010 VNTD20270102 TD2027010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 24/10/2023 TD2126162 VNTD21261621 TD2126162: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 24/10/2023 TL1535302 VNTL15353020 TL1535302: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 24/10/2023 PLC VN000000PLC5 PLC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 24/10/2023 CAT VN000000CAT0 CAT: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 24/10/2023 HAS VN000000HAS1 HAS: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 24/10/2023 TQN VN000000TQN3 TQN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 24/10/2023 SLS VN000000SLS5 SLS: Chi trả cổ tức niên độ 2022-2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 24/10/2023 CTF12201 VN0CTF122013 CTF12201: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 03/08/2023 đến và không bao gồm ngày 03/11/2023 ) của trái phiếu CTF12201 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề