STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/11/2021 QH062139 VN0QH0621396 QH062139: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 24/11/2021 TNA VN000000TNA7 TNA: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020 và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 24/11/2021 PNJ VN000000PNJ6 PNJ: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 24/11/2021 SCC VN000000SCC8 SCC: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 24/11/2021 EIB VN000000EIB7 EIB: Thực hiện quyền đề cử nhân sự dự kiến vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Eximbank nhiệm kỳ VII (2020-2025) theo Điều 26 Điều lệ Eximbank. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 24/11/2021 TVW VN000000TVW4 TVW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 và Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 24/11/2021 BVB VN000000BVB6 BVB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 24/11/2021 DTI VN000000DTI1 DTI: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 24/11/2021 HCT VN000000HCT5 HCT: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 24/11/2021 CMS VN000000CMS7 CMS: Tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề