STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/11/2022 SHB VN000000SHB9 SHB: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 24/11/2022 UCT VN000000UCT8 UCT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 24/11/2022 DPM VN000000DPM1 DPM: Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 24/11/2022 PGT VN000000PGT9 PGT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 24/11/2022 LBM VN000000LBM4 LBM: Tổ chức Đại hội Cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 5 / 5 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề