STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 24/11/2023 HEP VN000000HEP9 HEP: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 24/11/2023 AFX VN000000AFX5 AFX: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 24/11/2023 LMI VN000000LMI9 LMI: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 24/11/2023 CAV VN000000CAV6 CAV: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 24/11/2023 BID12211 VN0BID122118 BID12211: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 từ ngày 09/12/2022 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/12/2023 của trái phiếu BID12211 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
6 24/11/2023 GDA VN000000GDA5 GDA: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 24/11/2023 NCS VN000000NCS5 NCS: Thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2019 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 24/11/2023 GLT VN000000GLT8 GLT: Thanh toán cổ tức đợt 3 năm 2022 bằng tiền. Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 24/11/2023 ILC VN000000ILC0 ILC: Hủy ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 24/11/2023 ILC VN000000ILC0 ILC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 26 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề