STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/04/2023 GVT VN000000GVT7 GVT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 25/04/2023 TRS VN000000TRS0 TRS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 25/04/2023 TD1727397 VNTD17273978 TD1727397: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 25/04/2023 TD1732404 VNTD17324045 TD1732404: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 25/04/2023 VND VN000000VND7 VND: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 25/04/2023 PGV VN000000PGV5 PGV: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 25/04/2023 ALV VN000000ALV7 ALV: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 25/04/2023 CK8 VN000000CK81 CK8: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 25/04/2023 MSN12003 VN0MSN120032 MSN12003: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp Kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 12/11/2022 đến và không bao gồm ngày 12/05/2023) và gốc của trái phiếu MSN12003 Trái phiếu HNX Chi nhánh
10 25/04/2023 ICT VN000000ICT3 ICT: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 11 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề