STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/04/2024 CSTB2326 VN0CSTB23265 CSTB2326: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 25/04/2024 CMWG2312 VN0CMWG23121 CMWG2312: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 25/04/2024 EPH VN000000EPH9 EPH: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 25/04/2024 TD1727397 VNTD17273978 TD1727397: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 25/04/2024 TD1732404 VNTD17324045 TD1732404: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
6 25/04/2024 TPB12102 VN0TPB121022 TPB12102: Thanh toán tiền gốc và tiền lãi trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ kỳ cuối cùng Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 25/04/2024 HDB12330 VN0HDB123307 HDB12330: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 01 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 25/04/2024 MSR12303 VN0MSR123032 MSR12303: Thay đổi thời hạn gửi Thông báo xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền Thanh toán lãi Kỳ 01 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 25/04/2024 SZC VN000000SZC9 SZC: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 25/04/2024 HDB12330 VN0HDB123307 HDB12330: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 01 (từ và bao gồm ngày 06/11/2023 đến và không bao gồm ngày 06/05/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề