STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/06/2024 BAF123020 VNBAF1230201 BAF123020: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 02 (từ và bao gồm ngày 04/01/2024 đến và không bao gồm ngày 04/07/2024) Trái phiếu HNX Chi nhánh
2 25/06/2024 SZC12101 VN0SZC121012 SZC12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 14 (từ và bao gồm ngày 08/04/2024 đến và không bao gồm ngày 08/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 25/06/2024 HVT VN000000HVT5 HVT: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 25/06/2024 PHS VN000000PHS9 PHS: Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 25/06/2024 MVB VN000000MVB3 MVB: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 25/06/2024 TD1530290 VNTD15302902 TD1530290: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 25/06/2024 TB1328154 VNTB13281548 TB1328154: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2024 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
8 25/06/2024 NSC VN000000NSC5 NSC: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 25/06/2024 QTA12302 VN0QTA123028 QTA12302: Thực hiện lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 25/06/2024 DCM VN000000DCM9 DCM: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề