STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/08/2021 HCM_0706 VN00HCM07062 HCM_0706: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu HOSE Trụ sở chính
2 25/08/2021 TD1424093 VNTD14240939 TD1424093: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 25/08/2021 QH062122 VN0QH0621222 QH062122: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 25/08/2021 NBP VN000000NBP3 NBP: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 25/08/2021 PHS VN000000PHS9 PHS: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 25/08/2021 TCO VN000000TCO1 TCO: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
7 25/08/2021 VSC VN000000VSC8 VSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 25/08/2021 KSV VN000000KSV1 KSV: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 25/08/2021 AMV VN000000AMV5 AMV: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 25/08/2021 SRA VN000000SRA0 SRA: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề