STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/10/2021 TD2027010 VNTD20270102 TD2027010: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 25/10/2021 TL1535302 VNTL15353020 TL1535302: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 25/10/2021 BXH VN000000BXH9 BXH: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 25/10/2021 BCM VN000000BCM3 BCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 25/10/2021 NDC VN000000NDC7 NDC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 25/10/2021 PJS VN000000PJS5 PJS: Lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 25/10/2021 CCL VN000000CCL3 CCL: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 25/10/2021 ATB VN000000ATB2 ATB: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 25/10/2021 VSA VN000000VSA2 VSA: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 25/10/2021 TGG VN000000TGG8 TGG: Tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề