STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/10/2023 BVBS17091 VNBVBS170911 BVBS17091: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 25/10/2023 VDS12304 VN0VDS123045 VDS12304: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 03/10/2023 đến và không bao gồm ngày 03/11/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 25/10/2023 BVBS17060 VNBVBS170606 BVBS17060: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 25/10/2023 LBE VN000000LBE1 LBE: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
5 25/10/2023 SMB VN000000SMB9 SMB: Chi trả tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 25/10/2023 HLO VN000000HLO7 HLO: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 25/10/2023 TCM VN000000TCM5 TCM: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 25/10/2023 BAL VN000000BAL9 BAL: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 25/10/2023 PDN VN000000PDN9 PDN: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề