STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 25/12/2023 BVDB20103 VNBVDB201036 BVDB20103: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 25/12/2023 CPOW2303 VN0CPOW23037 CPOW2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 25/12/2023 SGG12102 VN0SGG121029 SGG12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 2 (từ và bao gồm ngày 31/12/2022 đến và không bao gồm ngày 31/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 25/12/2023 NSS VN000000NSS1 NSS: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 25/12/2023 CII VN000000CII6 CII: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 25/12/2023 NTH VN000000NTH2 NTH: Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 25/12/2023 CVIC2303 VN0CVIC23039 CVIC2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 25/12/2023 CHDB2303 VN0CHDB23031 CHDB2303: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 25/12/2023 HTL VN000000HTL6 HTL: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 25/12/2023 WTO12110 VN0WTO121101 WTO12110: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ tính lãi 8 (từ và bao gồm ngày 30/09/2023 đến nhưng không bao gồm ngày 31/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 32 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề