STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/04/2023 TDB VN000000TDB6 TDB: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 26/04/2023 KWA VN000000KWA7 KWA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 26/04/2023 NBP VN000000NBP3 NBP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 26/04/2023 SBT VN000000SBT4 SBT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 26/04/2023 XMP VN000000XMP9 XMP: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 26/04/2023 VRG VN000000VRG1 VRG: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
7 26/04/2023 LIC VN000000LIC0 LIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 26/04/2023 PVE VN000000PVE0 PVE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 26/04/2023 UNI VN000000UNI8 UNI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 26/04/2023 BGT VN000000BGT9 BGT: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề