STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/05/2022 BII VN000000BII8 BII: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 26/05/2022 IMP VN000000IMP0 IMP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 26/05/2022 DS3 VN000000DS33 DS3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 26/05/2022 ABC VN000000ABC8 ABC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 26/05/2022 MND VN000000MND6 MND: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 26/05/2022 DNM VN000000DNM6 DNM: Tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 26/05/2022 SD2 VN000000SD25 SD2: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 26/05/2022 UTT VN000000UTT2 UTT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 26/05/2022 ATS VN000000ATS6 ATS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 26/05/2022 TVW VN000000TVW4 TVW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và nhiệm kỳ 2022-2026 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 33 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề