STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/06/2024 CSTB2316 VN0CSTB23166 CSTB2316: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 26/06/2024 DPJ12202 VN0DPJ122020 DPJ12202: Thanh toán lãi kỳ 23 kể từ và bao gồm ngày 09/06/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 09/07/2024 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 26/06/2024 CHPG2319 VN0CHPG23190 CHPG2319: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 26/06/2024 CVRE2308 VN0CVRE23085 CVRE2308: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 26/06/2024 CVIC2306 VN0CVIC23062 CVIC2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 26/06/2024 TMC VN000000TMC5 TMC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 26/06/2024 CPOW2306 VN0CPOW23060 CPOW2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 26/06/2024 ACB12112 VN0ACB121127 ACB12112: Thanh toán tiền lãi, gốc đến hạn của trái phiếu ACB12112 (tiền lãi được tính từ ngày 05/07/2023 cho đến, nhưng không bao gồm ngày 05/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 26/06/2024 CNVL2305 VN0CNVL23055 CNVL2305: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 26/06/2024 CHDB2306 VN0CHDB23064 CHDB2306: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 24 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề