STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 26/09/2022 TD1323032 VNTD13230329 TD1323032: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 26/09/2022 QHD0823050 VNBD08230508 QHD0823050: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 26/09/2022 TD2131018 VNTD21310188 TD2131018: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 26/09/2022 CNVL2203 VN0CNVL22032 CNVL2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 26/09/2022 CKDH2205 VN0CKDH22059 CKDH2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 26/09/2022 BXH VN000000BXH9 BXH: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 26/09/2022 CHPG2207 VN0CHPG22077 CHPG2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 26/09/2022 CHDB2204 VN0CHDB22041 CHDB2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 26/09/2022 CVHM2206 VN0CVHM22065 CVHM2206: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 26/09/2022 CMBB2203 VN0CMBB22037 CMBB2203: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 37 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề