STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/05/2022 DXS VN000000DXS2 DXS: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 27/05/2022 DKW VN000000DKW1 DKW: Chi trả cổ tức năm tài chính 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 27/05/2022 CPH VN000000CPH3 CPH: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 27/05/2022 PXA VN000000PXA4 PXA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 27/05/2022 APF VN000000APF1 APF: Chi trả cổ tức năm 2021 đợt 2 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 27/05/2022 S55 VN000000S552 S55: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
7 27/05/2022 PTB VN000000PTB0 PTB: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu và bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 27/05/2022 TD1631463 VNTD16314633 TD1631463: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 27/05/2022 MPT VN000000MPT7 MPT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 27/05/2022 ITS VN000000ITS9 ITS: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 35 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề