STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/06/2022 CSV VN000000CSV8 CSV: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 27/06/2022 SP2 VN000000SP21 SP2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 27/06/2022 SGI VN000000SGI6 SGI: Tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 27/06/2022 MSN121013 VNMSN1210131 MSN121013: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 11/01/2022 đến và không bao gồm ngày 11/07/2022) của trái phiếu MSN121013 Trái phiếu HNX Chi nhánh
5 27/06/2022 MSN121014 VNMSN1210149 MSN121014: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 11/01/2022 đến và không bao gồm ngày 11/07/2022) của trái phiếu MSN121014 Trái phiếu HNX Chi nhánh
6 27/06/2022 MSN121015 VNMSN1210156 MSN121015: Thanh toán lãi Kỳ 03 (từ và bao gồm ngày 11/01/2022 đến và không bao gồm ngày 11/07/2022) của trái phiếu MSN121015 Trái phiếu HNX Chi nhánh
7 27/06/2022 VXB VN000000VXB0 VXB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 27/06/2022 HNB VN000000HNB0 HNB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 27/06/2022 D11 VN000000D117 D11: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Chi nhánh
10 27/06/2022 PIS VN000000PIS7 PIS: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề