STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/06/2024 SGN VN000000SGN6 SGN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 27/06/2024 BID12234 VN0BID122340 BID12234: Thanh toán tiền lãi trái phiếu kỳ 2 (từ và bao gồm ngày 11/07/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 11/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 27/06/2024 LIX VN000000LIX6 LIX: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 27/06/2024 DXP VN000000DXP8 DXP: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 27/06/2024 BGG12102 VN0BGG121028 BGG12102: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu doanh nghiệp bằng văn bản Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 27/06/2024 MSR VN000000MSR5 MSR: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 27/06/2024 PAN VN000000PAN5 PAN: Chia cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 27/06/2024 BCM12303 VN0BCM123038 BCM12303: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 04 (từ và bao gồm ngày 05/04/2024 đến và không bao gồm ngày 05/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 27/06/2024 EVF12201 VN0EVF122017 EVF12201: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ thanh toán thứ tư (từ và bao gồm ngày 08/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 08/07/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 27/06/2024 GEG121022 VNGEG1210228 GEG121022: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/04/2024 cho đến nhưng không bao gồm ngày 11/07/2024) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 15 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề