STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/07/2022 TSJ VN000000TSJ7 TSJ: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 27/07/2022 PJS VN000000PJS5 PJS: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 27/07/2022 SCL VN000000SCL9 SCL: Trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 27/07/2022 BSR VN000000BSR8 BSR: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 27/07/2022 CKA VN000000CKA9 CKA: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 27/07/2022 BID12102 VN0BID121029 BID12102: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 1 (từ ngày 29/07/2021 cho đến nhưng không bao gồm ngày 29/07/2022) Trái phiếu Đại chúng chưa niêm yết Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 6 / 6 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề