STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/09/2021 BVBS19147 VNBVBS191479 BVBS19147: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 27/09/2021 CVNM2105 VN0CVNM21057 CVNM2105: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 27/09/2021 PSB VN000000PSB2 PSB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 27/09/2021 CVNM2105 VN0CVNM21057 CVNM2105: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 27/09/2021 CPDR2102 VN0CPDR21026 CPDR2102: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 27/09/2021 CVIC2103 VN0CVIC21033 CVIC2103: Hủy đợt chốt danh sách thực hiện chứng quyền Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 27/09/2021 CNVL2102 VN0CNVL21026 CNVL2102: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 27/09/2021 DQC VN000000DQC0 DQC: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 27/09/2021 NQB VN000000NQB1 NQB: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 27/09/2021 CPDR2102 VN0CPDR21026 CPDR2102: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề