STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/09/2023 CHPG2302 VN0CHPG23026 CHPG2302: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
2 27/09/2023 HPT VN000000HPT7 HPT: Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 27/09/2023 CVPB2301 VN0CVPB23010 CVPB2301: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 27/09/2023 TD1929180 VNTD19291804 TD1929180: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 27/09/2023 TW3 VN000000TW39 TW3: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 27/09/2023 PVO VN000000PVO9 PVO: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 27/09/2023 VCS VN000000VCS8 VCS: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề