STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 27/11/2023 GE2 VN000000GE28 GE2: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 27/11/2023 BLW VN000000BLW3 BLW: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 27/11/2023 CMW VN000000CMW9 CMW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền; Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 27/11/2023 DHC VN000000DHC9 DHC: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 27/11/2023 LLM VN000000LLM3 LLM: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 27/11/2023 BVBS15176 VNBVBS151762 BVBS15176: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 27/11/2023 TDG12301 VN0TDG123019 TDG12301: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thanh toán thứ 9 (từ và bao gồm ngày 05/11/2023 cho đến nhưng không bao gồm ngày 05/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
8 27/11/2023 TMP VN000000TMP7 TMP: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023; Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 27/11/2023 TCS12106 VN0TCS121069 TCS12106: Thực hiện quyền mua lại trái phiếu trước hạn. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
10 27/11/2023 VIC121004 VNVIC1210045 VIC121004: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 11 (từ và bao gồm ngày 11/09/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 14 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề