STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/01/2022 IMI VN000000IMI5 IMI: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 28/01/2022 PTL VN000000PTL9 PTL: Tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 28/01/2022 VNI VN000000VNI6 VNI: Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 28/01/2022 SHT119008 VNSHT1190082 SHT119008: Thanh toán lãi kỳ thứ 12 (từ và bao gồm ngày 30/10/2021 đến và không bao gồm ngày 30/01/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
5 28/01/2022 DBC VN000000DBC2 DBC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông băng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 28/01/2022 DPM VN000000DPM1 DPM: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 28/01/2022 CII120018 VNCII1200183 CII120018: Lấy ý kiến người sở hữu trái phiếu bằng văn bản Trái phiếu HNX Chi nhánh
8 28/01/2022 TRS VN000000TRS0 TRS: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 28/01/2022 TNH VN000000TNH2 TNH: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 28/01/2022 VHG VN000000VHG2 VHG: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 10 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề