STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/02/2023 CMC VN000000CMC1 CMC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 28/02/2023 TD2128007 VNTD21280076 TD2128007: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 28/02/2023 SGR VN000000SGR7 SGR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 28/02/2023 BVDB13058 VNBVDB130581 BVDB13058: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 28/02/2023 PCM VN000000PCM3 PCM: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 28/02/2023 DMN VN000000DMN6 DMN: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 28/02/2023 ATA VN000000ATA4 ATA: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 28/02/2023 VNH VN000000VNH8 VNH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 28/02/2023 DSN VN000000DSN3 DSN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 28/02/2023 PIS VN000000PIS7 PIS: Thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề