STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/03/2023 FCM VN000000FCM4 FCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 28/03/2023 CHDB2208 VN0CHDB22082 CHDB2208: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
3 28/03/2023 CVHM2211 VN0CVHM22115 CVHM2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
4 28/03/2023 CSTB2215 VN0CSTB22150 CSTB2215: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
5 28/03/2023 CPOW2204 VN0CPOW22047 CPOW2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
6 28/03/2023 CPDR2205 VN0CPDR22057 CPDR2205: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
7 28/03/2023 CVRE2211 VN0CVRE22111 CVRE2211: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
8 28/03/2023 CVNM2207 VN0CVNM22071 CVNM2207: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
9 28/03/2023 CTPB2204 VN0CTPB22040 CTPB2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
10 28/03/2023 CVJC2204 VN0CVJC22047 CVJC2204: Thực hiện chứng quyền do đáo hạn Chứng quyền HOSE Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 114 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề