STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/04/2021 CT3 VN000000CT33 CT3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 28/04/2021 BBS VN000000BBS2 BBS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 28/04/2021 PRE VN000000PRE8 PRE: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
4 28/04/2021 HGW VN000000HGW0 HGW: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 28/04/2021 FDC VN000000FDC3 FDC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2020 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 28/04/2021 BUD VN000000BUD4 BUD: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 28/04/2021 QHD VN000000QHD9 QHD: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 28/04/2021 SED VN000000SED2 SED: Thanh toán cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 28/04/2021 SCI VN000000SCI5 SCI: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề