STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/04/2022 TPS VN000000TPS4 TPS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 28/04/2022 JOS VN000000JOS8 JOS: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 28/04/2022 SPA VN000000SPA4 SPA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 28/04/2022 CAV VN000000CAV6 CAV: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 28/04/2022 VNY VN000000VNY3 VNY: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 28/04/2022 CMN VN000000CMN8 CMN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 28/04/2022 VJC VN000000VJC7 VJC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
8 28/04/2022 MLC VN000000MLC2 MLC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 28/04/2022 HAN VN000000HAN2 HAN: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 28/04/2022 CLH VN000000CLH2 CLH: Chi trả cổ tức còn lại năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề