STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/04/2023 E12 VN000000E123 E12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 28/04/2023 SON VN000000SON0 SON: Tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 28/04/2023 HC3 VN000000HC37 HC3: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 28/04/2023 TD1929177 VNTD19291770 TD1929177: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 28/04/2023 VTE VN000000VTE2 VTE: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 28/04/2023 PXH VN000000PXH9 PXH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường tháng 5 năm 2023 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Trụ sở chính
7 28/04/2023 TTH VN000000TTH9 TTH: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 28/04/2023 DXL VN000000DXL7 DXL: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 28/04/2023 H11 VN000000H118 H11: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
10 28/04/2023 TSB VN000000TSB4 TSB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề