STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/06/2022 ESL VN000000ESL5 ESL: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 28/06/2022 DGC VN000000DGC1 DGC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bổ sung ngành nghề kinh doanh Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 28/06/2022 TD2030014 VNTD20300149 TD2030014: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 28/06/2022 VIG VN000000VIG0 VIG: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 28/06/2022 NBT VN000000NBT5 NBT: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2021 bằng tiền. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 28/06/2022 DNM VN000000DNM6 DNM: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 28/06/2022 PTP VN000000PTP0 PTP: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 28/06/2022 IDC VN000000IDC7 IDC: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
9 28/06/2022 VBC VN000000VBC4 VBC: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 28/06/2022 BDT VN000000BDT6 BDT: Chi trả cổ tức còn lại năm 2020 và cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 13 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề