STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/06/2024 PVI42301 VN0PVI423013 PVI42301: Thanh toán lãi kỳ 03 (từ bao gồm ngày 30/01/2024 đến và không bao gồm ngày 30/07/2024 của trái phiếu PVI42301) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
2 28/06/2024 VDP VN000000VDP2 VDP: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 28/06/2024 VDS12307 VN0VDS123078 VDS12307: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 08 (từ và bao gồm ngày 10/06/2024 đến và không bao gồm ngày 10/07/2024). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 28/06/2024 DC4 VN000000DC49 DC4: Trả cổ tức năm 2023 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 28/06/2024 DND VN000000DND5 DND: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 28/06/2024 TDS VN000000TDS0 TDS: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 28/06/2024 VTB VN000000VTB8 VTB: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
8 28/06/2024 VGT VN000000VGT7 VGT: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 28/06/2024 GSP VN000000GSP1 GSP: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023; Tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 28/06/2024 PVG VN000000PVG5 PVG: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 21 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề