STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/09/2023 IRC VN000000IRC7 IRC: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 28/09/2023 DPR VN000000DPR0 DPR: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của DPR Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 28/09/2023 ISH VN000000ISH4 ISH: Chi trả cổ tức còn lại năm tài chính 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 28/09/2023 SBT VN000000SBT4 SBT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
5 28/09/2023 HEM VN000000HEM6 HEM: Tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 28/09/2023 CMV VN000000CMV1 CMV: Chi trả cổ tức còn lại năm 2022 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 28/09/2023 TAN VN000000TAN7 TAN: Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
8 28/09/2023 BVBS16369 VNBVBS163692 BVBS16369: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
9 28/09/2023 BMF VN000000BMF6 BMF: Nhận cổ phiếu phát hành do thực hiện tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 28/09/2023 GLH121026 VNGLH1210262 GLH121026: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 4 (từ và bao gồm ngày 05/04/2023 đến và không bao gồm ngày 05/10/2023) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề