STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/11/2022 EIB VN000000EIB7 EIB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 28/11/2022 KBC VN000000KBC7 KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 28/11/2022 BVH VN000000BVH3 BVH: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 28/11/2022 CJC VN000000CJC7 CJC: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 28/11/2022 VIC121005 VNVIC1210052 VIC121005: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 7 (từ và bao gồm ngày 11/09/2022 đến và không bao gồm ngày 11/12/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
6 28/11/2022 VIC121004 VNVIC1210045 VIC121004: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ thứ 7 (từ và bao gồm ngày 11/09/2022 đến và không bao gồm ngày 11/12/2022) Trái phiếu HNX Trụ sở chính
7 28/11/2022 SBM VN000000SBM9 SBM: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề