STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/11/2023 DC1 VN000000DC15 DC1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 28/11/2023 TN1 VN000000TN14 TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 28/11/2023 MTL VN000000MTL6 MTL: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 28/11/2023 TIN VN000000TIN0 TIN: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 28/11/2023 CTI12101 VN0CTI121012 CTI12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ ngày 12/06/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
6 28/11/2023 BVBS20127 VNBVBS201278 BVBS20127: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 28/11/2023 VCW VN000000VCW0 VCW: Trả cổ tức còn lại năm 2022 và tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 28/11/2023 VJC VN000000VJC7 VJC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 28/11/2023 GND VN000000GND8 GND: Chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 28/11/2023 BVDB21092 VNBVDB210920 BVDB21092: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2023 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề