STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/11/2023 MTL VN000000MTL6 MTL: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 28/11/2023 TN1 VN000000TN14 TN1: Lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản. Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
3 28/11/2023 DPQ12206 VN0DPQ122062 DPQ12206: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 06 (từ và bao gồm ngày 10/09/2023 đến và không bao gồm ngày 10/12/2023 Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
4 28/11/2023 CTI12101 VN0CTI121012 CTI12101: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 5 (từ ngày 12/06/2023 đến và không bao gồm ngày 11/12/2023) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
5 28/11/2023 DC1 VN000000DC15 DC1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 28/11/2023 PTS VN000000PTS4 PTS: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 28/11/2023 TC6 VN000000TC66 TC6: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 28/11/2023 PDB VN000000PDB4 PDB: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 28/11/2023 TDN VN000000TDN1 TDN: Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
10 28/11/2023 PSH12202 VN0PSH122025 PSH12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 6 (từ và bao gồm ngày 07/09/2023 đến và không bao gồm ngày 07/12/2023 ). Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 22 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề