STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 28/12/2022 PIC VN000000PIC1 PIC: Chi tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 28/12/2022 TD1828112 VNTD18281129 TD1828112: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 28/12/2022 TD1823087 VNTD18230878 TD1823087: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 28/12/2022 LMI VN000000LMI9 LMI: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 28/12/2022 KLB VN000000KLB8 KLB: Thực hiện quyền ứng cử, đề cử nhân sự dự kiến bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát KienlongBank nhiệm kỳ 2023-2027. Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 28/12/2022 PGV VN000000PGV5 PGV: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 28/12/2022 HTC VN000000HTC5 HTC: Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2022 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
8 28/12/2022 NSC VN000000NSC5 NSC: Chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2021 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
9 28/12/2022 VSC VN000000VSC8 VSC: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản lần 2 năm 2022 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 28/12/2022 HAM VN000000HAM4 HAM: Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 12 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề