STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/01/2024 SJE VN000000SJE9 SJE: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
2 29/01/2024 TCS12107 VN0TCS121077 TCS12107: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
3 29/01/2024 TCS12107 VN0TCS121077 TCS12107: Thanh toán lãi kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 20/08/2023 đến và không bao gồm ngày 20/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
4 29/01/2024 VGR VN000000VGR1 VGR: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/01/2024 OGC VN000000OGC8 OGC: Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 29/01/2024 LGM VN000000LGM3 LGM: Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 29/01/2024 NEM VN000000NEM4 NEM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 29/01/2024 HAI VN000000HAI2 HAI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 29/01/2024 PHD12113 VN0PHD121131 PHD12113: Thanh toán lãi trái phiếu doanh nghiệp kỳ 7 cho người sở hữu trái phiếu (kỳ trả lãi từ và bao gồm ngày 12/11/2023 đến và không bao gồm ngày 12/02/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
10 29/01/2024 VIC121003 VNVIC1210037 VIC121003: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 12 và gốc trái phiếu. Trái phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề