STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/03/2023 PEN VN000000PEN7 PEN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 29/03/2023 BMG VN000000BMG4 BMG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 29/03/2023 VBB VN000000VBB6 VBB: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 29/03/2023 SB1 VN000000SB19 SB1: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/03/2023 L63 VN000000L631 L63: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 29/03/2023 IRC VN000000IRC7 IRC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
7 29/03/2023 PDC VN000000PDC2 PDC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 29/03/2023 VNC VN000000VNC9 VNC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
9 29/03/2023 SEA VN000000SEA8 SEA: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 29/03/2023 BDG VN000000BDG3 BDG: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 56 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề