STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/03/2024 SQC VN000000SQC8 SQC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
2 29/03/2024 TDR12101 VN0TDR121010 TDR12101: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 05 (từ và bao gồm ngày 15/10/2023 đến và không bao gồm ngày 15/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
3 29/03/2024 X77 VN000000X776 X77: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 29/03/2024 FUEBFVND VN0FUEBFVND7 FUEBFVND: Tổ chức Đại hội nhà đầu tư thường niên năm 2024 của Quỹ ETF BVFVN DIAMOND Chứng chỉ quỹ HOSE Trụ sở chính
5 29/03/2024 THM VN000000THM4 THM: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
6 29/03/2024 TCR VN000000TCR4 TCR: Tổ chức họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 29/03/2024 VEC VN000000VEC8 VEC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 29/03/2024 TPP12101 VN0TPP121018 TPP12101: Thanh toán gốc và lãi trái phiếu riêng lẻ Kỳ thứ mười hai (từ và bao gồm ngày 01/01/2024 đến nhưng không bao gồm ngày 01/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
9 29/03/2024 SD3 VN000000SD33 SD3: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 29/03/2024 IMG12102 VN0IMG121023 IMG12102: Thanh toán lãi trái phiếu của kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 08/01/2024 đến và không bao gồm ngày 08/04/2024) Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 72 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề