STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/04/2024 AMS VN000000AMS1 AMS: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/04/2024 E12 VN000000E123 E12: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 29/04/2024 PNP VN000000PNP3 PNP: Điều chỉnh ngày dăng ký cuối cùng và thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) gửi xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền ĐHCĐ thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
4 29/04/2024 SKN VN000000SKN8 SKN: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/04/2024 DRH VN000000DRH7 DRH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
6 29/04/2024 FPC VN000000FPC7 FPC: Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng và thời hạn Thành viên lưu ký (TVLK) gửi xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền ĐHCĐ thường niên năm 2024 Cổ phiếu Đại chúng chưa niêm yết Chi nhánh
7 29/04/2024 AMS VN000000AMS1 AMS: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 29/04/2024 VVN VN000000VVN9 VVN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 29/04/2024 VGC VN000000VGC3 VGC: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
10 29/04/2024 SKN VN000000SKN8 SKN: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 18 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề