STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/05/2023 OGC VN000000OGC8 OGC: Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
2 29/05/2023 KDC VN000000KDC3 KDC: Tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
3 29/05/2023 KBC VN000000KBC7 KBC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 29/05/2023 TAW VN000000TAW8 TAW: Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 29/05/2023 VKC VN000000VKC5 VKC: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 29/05/2023 CIA VN000000CIA3 CIA: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 29/05/2023 DNM VN000000DNM6 DNM: Tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 29/05/2023 TVW VN000000TVW4 TVW: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
9 29/05/2023 ABS VN000000ABS4 ABS: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 29/05/2023 BCM VN000000BCM3 BCM: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 31 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề