STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/05/2024 RIC VN000000RIC7 RIC: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/05/2024 PSL VN000000PSL1 PSL: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
3 29/05/2024 PRO VN000000PRO7 PRO: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
4 29/05/2024 CAB VN000000CAB8 CAB: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
5 29/05/2024 BDT VN000000BDT6 BDT: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
6 29/05/2024 VIB12217 VN0VIB122173 VIB12217: Mua lại trái phiếu doanh nghiệp trước hạn của Tổ chức phát hành Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Trụ sở chính
7 29/05/2024 PSH12202 VN0PSH122025 PSH12202: Thanh toán lãi trái phiếu kỳ 8 (từ và bao gồm ngày 07/03/2024 đến và không bao gồm ngày 07/06/2024 ) và gốc trái phiếu. Trái phiếu Trái phiếu riêng lẻ Chi nhánh
8 29/05/2024 TDB VN000000TDB6 TDB: Chi trả cổ tức còn lại năm 2023 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 29/05/2024 LMH VN000000LMH1 LMH: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
10 29/05/2024 TTN VN000000TTN7 TTN: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 10 / 27 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề