STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/06/2021 CNC VN000000CNC9 CNC: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
2 29/06/2021 BVDB16107 VNBVDB161073 BVDB16107: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 29/06/2021 BVBS16322 VNBVBS163221 BVBS16322: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 29/06/2021 TD1621473 VNTD16214734 TD1621473: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
5 29/06/2021 BCH VN000000BCH3 BCH: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 29/06/2021 HDC VN000000HDC9 HDC: Trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
7 29/06/2021 HSV VN000000HSV7 HSV: Lấy ý kiến cổ đông về việc bổ sung một số mã ngành nghề kinh doanh và một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
8 29/06/2021 SBT VN000000SBT4 SBT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
9 29/06/2021 NVL VN000000NVL0 NVL: Bổ sung nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
10 29/06/2021 VNR VN000000VNR7 VNR: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2020 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 10 / 16 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề