STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/06/2022 VNF VN000000VNF2 VNF: Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu HNX Chi nhánh
2 29/06/2022 VNR VN000000VNR7 VNR: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
3 29/06/2022 SMC VN000000SMC7 SMC: Trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021 Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
4 29/06/2022 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 5 (từ và bao gồm ngày 13/04/2022 đến và không bao gồm ngày 13/07/2022) của trái phiếu CII121006 Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề