STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/06/2023 NVL VN000000NVL0 NVL: Thông báo thực hiện quyền đề cử ứng viên cho vị trí Thành viên Độc lập HĐQT của Công Ty nhiệm kỳ 2021-2026. Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 29/06/2023 SD1 VN000000SD17 SD1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 29/06/2023 DVP VN000000DVP2 DVP: Trả cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
4 29/06/2023 CII121006 VNCII1210067 CII121006: Thanh toán lãi trái phiếu Kỳ 9 (từ và bao gồm ngày 13/04/2023 đến và không bao gồm ngày 13/07/2023) Trái phiếu HNX Chi nhánh
Hiển thị: 1 - 4 / 4 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề