STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/07/2021 TD1621486 VNTD16214866 TD1621486: Thanh toán tiền gốc và lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
2 29/07/2021 QHD0823032 VNBD08230326 QHD0823032: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
3 29/07/2021 TD1631464 VNTD16314641 TD1631464: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2021 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 29/07/2021 NDN VN000000NDN4 NDN: Trả cổ tức năm 2020 bằng tiền và trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
5 29/07/2021 CVT VN000000CVT6 CVT: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu HOSE Trụ sở chính
6 29/07/2021 ADC VN000000ADC4 ADC: Phát hành cổ phiếu do tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
7 29/07/2021 NSL VN000000NSL6 NSL: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 7 / 7 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề