STT Ngày ĐKCC Mã CK Mã ISIN Tiêu đề Loại chứng khoán Thị trường Nơi quản lý
1 29/07/2022 CMX VN000000CMX7 CMX: Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu Cổ phiếu HOSE Chi nhánh
2 29/07/2022 NUE VN000000NUE7 NUE: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
3 29/07/2022 TD1631464 VNTD16314641 TD1631464: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
4 29/07/2022 PPH VN000000PPH5 PPH: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Cổ phiếu UpCOM Chi nhánh
5 29/07/2022 PDB VN000000PDB4 PDB: Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
6 29/07/2022 QHD0823032 VNBD08230326 QHD0823032: Thanh toán tiền lãi trái phiếu năm 2022 Trái phiếu Trái phiếu chuyên biệt Trụ sở chính
7 29/07/2022 ECI VN000000ECI5 ECI: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 Cổ phiếu HNX Trụ sở chính
8 29/07/2022 MFS VN000000MFS0 MFS: Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
9 29/07/2022 CE1 VN000000CE14 CE1: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền Cổ phiếu UpCOM Trụ sở chính
Hiển thị: 1 - 9 / 9 bản ghi
STT Mã CK Mã ISIN Tên chứng khoán Ngày giao dịch Ngày hạch toán Tiêu đề